English version


Centrum dokumentacji historyczno - prawnej obszaru Polski w granicach
do 1939 r. i po II Wojnie SwiatowejCentrum dokumentacji skupia grupę osób, historyków i prawników mających duże doświadczenie w poszukiwaniach dokumentów spraw majątkowych i potwierdzania ich do czynności prawnych. Kwerenda centrum dotyczy archiwów krajowych i zagranicznych,specjalizuje się w archiwach wschodnich:
 • Wilno (Litwa)
 • Grodno (Białoruś)
 • Mołodeczno (Białoruś)
 • Brześć (Białoruś)
 • Lwów (Ukraina)
 • Tarnopol (Ukraina)
 • Łuck (Ukraina)
 • Iwano-Frankiwsk d.Stanisławów (Ukraina)
Naszym celem jest profesjonalne i szybkie reagowanie na Państwa zlecenia.

ZAKRES USŁUG

Nasze biuro poszukuje dokumentów do spraw:
 • mienia utraconwgo w wyniku przesunięcia granic (mienia zabużańskiego).
 • mienia odebranego w wyniku zmian politycznych i zmian ustroju prawnego.
 • mienia żydowskiego utraconego w wyniku katastrofy dziejowej i emigracji powojennych.
Firma świadczy ponadto usługi prawne w zakresie odzyskiwania i reprywatyzacji mienia.

Przypominamy, iż jesteśmy w stanie pomóc również osobom, które otrzymały już rekompensatę, ale nie są z niej zadowolone. Chodzi głównie o przypadki w których wojewoda nie uznał prawa do rekompensaty za wszystkie nieruchomości, o które wnioskowała strona bądź uznał, iż rodzaj czy stan nieruchomości był gorszy niż we wspomnieniach strony. Bardzo częstymi sytuacjami są:

 • uznawanie prawa do rekompensaty za sam grunt bez zabudowań,
 • uznawanie prawa do rekompensaty za grunt pod lasem, bez wartości drzewostanu,
 • uznawanie prawa do rekompensaty jedynie za nieruchomości opisane w orzeczeniach PUR, ignorując dokumenty przedwojenne i zapominając jakie realia dotyczące byłych ziemian panowały w Polsce po II wojnie światowej,
 • uznawanie, że za grunty znacjonalizowane nie należy się w żadnym wypadku rekompensata,
 • uznawanie, iż wnioski składane na podstawie ustawy z dnia 29 kwietna 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przez jedną z osób nie są składane w imieniu wszystkich spadkobierców.

Jesteśmy również w stanie pomóc osobom, które otrzymały decyzje odmawiające prawa do rekompensaty, a które nie zgadzają się z tą decyzją.
W wielu sytuacjach udaje się nam dotrzeć do nowych dokumentów i skutecznie wznawiać zakończone już postępowania.
KOMUNIKATYPOSZUKUJEMY SPADKOBIERCÓW wymienionych majątków:

Pełna baza majątków będzie dostępna od 1 maja 2014 r.

>>> lista majątków i ich ówczesnych właścicieli <<<

Uwaga!!!!

W dniu 27 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy regulujące prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - czyli tzw. mienia zabużańskiego. Nowelizacja ta daje nową szansę osobom, którym odmówiono już prawa do rekompensaty ze względu na nie spełnienie przesłanki zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium RP oraz osobom, które nie złożyły wniosku w ustawowym terminie do 31.12.2008 roku, a które wykażą teraz, że na ocenę spełnienia przez nie wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają wpływ zmiany dokonane niniejszą ustawą.
 

Tekst ustawy:
USTAWA
z dnia 12 grudnia 2013 r.

o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.)) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)     był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów:
a)  art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz. U. Nr 101, poz. 580) lub
b)  art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934), lub
c)   § 3-10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3-5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności (Dz. U. Nr 54, poz. 489)
- oraz opuścił byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1, lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić;”.

Art. 2.
1. Osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Przepisy dotyczące wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), stosuje się odpowiednio, z tym że termin na zgłoszenie żądania wznowienia postępowania wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisów art. 146 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) nie stosuje się.
2. W terminie określonym w ust. 1 osoby, które nie złożyły wniosku w terminie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, mogą wystąpić o potwierdzenie prawa do rekompensaty, jeżeli wykażą, że na ocenę spełnienia przez nie wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają wpływ zmiany dokonane niniejszą ustawą.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

27 sierpnia 2014 roku jest ostatnim dniem w którym można składać nowe wnioski zabużańskie oraz wnioski o wznowienie postępowania!!!O MNIE

Nazywam sie Jaroslaw Rokicki (ur.1963). Jestem doktorem nauk humanistycznych. Absolwentem Podyplomowych Studiów Uniwersyteckich: Historii (1988), Religioznawstwa (1999) i Filozofii (2003).
W latach 1988-2005 podjąłem szeroką kwerendę na temat żydowskich stowarzyszeń (młodzieżowych, skautowych, sportowych, turystycznych, szkolnych, szachowych itd.) w archiwach: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski i Izraela, w prasie codziennej żydowskiej i polskiej.
Dnia 01.03.2000 Rada Wydziału Historycznego UW otworzyła mi przewód doktorski i zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej „Społeczne aspekty żydowskiego ruchu sportowego i turystycznego w Polsce w latach 1918-1939”. Promotorem pracy został prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski. Dnia 16.11.2005 obroniłem rozprawę doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie zacząłem zbierać materiały do pracy habilitacyjnej na temat współżycia mniejszości narodowych w Galicji do 1939 oraz zajmuję się przygotowaniem wystawy fotograficznej, albumu zdjęciowego, folderu na temat sportu, turystyki żydowskiej, organizacji młodzieżowych, skautowych żydowskich do 1950. Od 2005 roku zająłem się z sukcesami, poszukiwaniem dokumentów obywateli Polski międzywojennej, związanych z odzyskiwaniem majątków utraconych w wyniku II wojny światowej oraz rekompensat za tzw. "mienie zabużańskie".
NASZE OSTATNIE SUKCESY


Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 536 882 PLN

(kliknij aby powiększyć)Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 572 706 PLN

(kliknij aby powiększyć)Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 2 540 652 PLN

(kliknij aby powiększyć)Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 1 002 353 PLN

(kliknij aby powiększyć)
Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 234 611 PLN

(kliknij aby powiększyć)
Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 2 650 491 PLN

(kliknij aby powiększyć)
Uzyskaliśmy rekompensatę w wysokości 1 174 466 PLN

(kliknij aby powiększyć)KONTAKT

Centrum dokumentacji historyczno-prawnej obszaru Polski w granicach do 1939 r. i po II wojnie światowej

ul. Ogrodowa 49A m. 27
00-876 Warszawa

Telefon:
kom. (+48) 604 400 161
kom. (+48) 604 297 044

e-mail: centrum@jaroslawrokicki.pl